Door middel van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), voorheen Periodiek ArbeidsGezondheids Onderzoek (PAGO), krijgt u inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers.
Buiten de wettelijke verplichting, artikel 18 van de arbowet, is het PMO voor u als werkgever een hulpmiddel om (langdurig) verzuim te voorkomen en eventuele beroepsziekte op te sporen.

Het PMO is een digitale vragenlijst, kan uiteraard ook schriftelijk ingevuld worden, waarin verschillende aspecten van algemene gezondheid tot werkstress worden uitgevraagd.
Het PMO  heeft een modulaire opbouw in de  vragenlijst. Per functie kan er een vragenlijst bijkomen, zoals voor kantoorwerknemers een vragenlijst over de werkplek en klachten arm, nek en schouders.

Vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) wordt bepaald of er een medisch onderzoek uitgevoerd dient te worden ten aanzien van de gezondheidsrisico’s die uw werknemer loopt op de werkvloer, zoals  een gehooronderzoek of longfunctie.

Een belangrijk aspect binnen het PMO is de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).
Doordat men meer werkdruk ervaart kunnen, hierdoor gezondheidsrisico’s ontstaan. Tevens is PSA een onderdeel in de RIE en hiermee een wettelijke verplichting, artikel 1 van de arbowet.

Bij een minimale deelname van 15 werknemers kan er een groepsrapportage gemaakt worden zodat u als werkgever hiermee aan de slag kan gaan om de verbeterpunten met uw werknemers te bespreken om zo passie en plezier in het werk te optimaliseren

Jongerius Arbeidsmuze staat uiteraard voor u klaar om dit samen met u op te pakken!

Leefstijlcoaching op gebied van BRAVO thema’s

Naar aanleiding van vraagstukken binnen uw organisatie of naar aanleiding van een PMO kan er op zowel individueel als groepsniveau een training of workshop gegeven worden op het gebied van Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.

Arbowet (artikel 18)

De werkgever is verplicht om periodiek PMO aan hun werknemers aan te bieden:
“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan dat erop gericht is de risico’s, die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Arbowet (artikel 1)

De definitie van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) wordt als volgt omschreven:
“de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen.“
Stress wordt omschreven als:
“een toestand, die als negatief ervaren wordt en lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft.“

Arbobesluit, artikel 2, lid 15-1

De Arbo-wet kent 6 voorschriften die direct betrekking hebben op de Psychosociale Arbeidsbelasting:
“Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap, maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken”